Home / พันธกิจ

พันธกิจ

Superbook School Tour

untitled-24

กิจกรรม superbook school tour 2014 ได้เริ่มต้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นครั้งแรก จากนั้น ทีม superbook และกิสโม่ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ superbook การ์ตูน อนิเมชั่น เรื่องเยี่ยมแห่งปี ทั่วประเทศไทย และนี้ก็เป็นตัวอย่าง บรรยากาศของน้องๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ะ

Read More »

จุดเริ่มต้น

15016260_10153836788162191_1460626569069637356_o

CBN Siam เริ่มต้นพันธกิจในเดือนพฤษภาคม คริสตศักราช 1999 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพันธกิจด้านการผลิตสื่อคริสเตียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากใจถึงใจ เป็นรายการแรกที่เราได้ผลิตขึ้น และแพร่ภาพออกอากาศ ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.อิชยา ชิดเทอร์ลีย์และคุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการ(หลัก)ในขณะนั้น ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์คริสเตียนทางเลือกใหม่ เพื่อเสริมคุณค่าทางจิตใจ ด้วยความรัก ความหวัง และกำลังใจ ต่อมา CBNSIAM ได้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน เริ่มจากรายการ Kidsonly รายการ เป็นเด็ก จนถึงปัจจุบันเราได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกมากมาย เช่น Acts29 MIRACLES Are All Around ส่งต่อความหวัง Forward Hope รายการ ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับ อ.นิกร รายการ Change และรายการ If you believe

Read More »

แนะนำพันธกิจพระพร

untitled-718

ความเป็นมา แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 และได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน แผนกพันธกิจพระพรได้เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 คน และต่อมาได้ขยายขอบข่ายการทำงานไปจนทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 8 คน ความรับผิดชอบหลักคือการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น โดยร่วมงานกับคริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงานชุมชนที่ดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้การทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย เป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ จริยรมและจิตวิญญาณ รวมถึงการบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงแก้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ให้บริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริการทางการแพทย์แก่บรรดาผู้ที่ด้อยโอกาส ประสบความทุกข์ยาก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในชุมชนที่ยากไร้ขาดโอกาสให้ได้รับหรือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้การอบรม เตรียมความพร้อม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการปฐมพยาบาลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนการขุดบ่อบาดาล ประปาภูเขา การติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาด และจัดหาระบบกรองน้ำสะอาด ให้กับชุมชนที่ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดมอบอาหารและเครื่องยังชีพต่างๆ แก่ผู้ขัดสน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สร้างแนวร่วมพันธมิตรในการทำพันธกิจต่างๆ กับคริสตจักรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Read More »

โครงการต่างๆ

untitled-719

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission แผนกพันธกิจพระพรจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน โดยเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่แผนกฯ พร้อมอาสาสมัครทางการแพทย์และพยาบาล และอาสาสมัครในหมู่บ้าน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข และอื่นๆ ตลอดจนคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากไร้และห่างไกลจากสถานพยาบาลได้รับบริการดังกล่าว พร้อมกันนี้ แผนกพันธกิจพระพรยังได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กซึ่งให้ทั้งความรู้ในด้านการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นและความสนุกสนาน ภารกิจ: ตรวจโรค ตรวจฟัน ให้คำปรึกษา ตัดผม กิจกรรมสำหรับเด็ก ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย ความถี่: เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา: 2-4 วัน สถานที่: พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบบริเวณชายแดน ทุกภาคของประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนและงบประมาณที่มี) พันธมิตร: · คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ · โรงพยาบาลแมคคอร์มิค · คริสตจักรท้องถิ่น โครงการน้ำสะอาด Clean Water Project ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นปัญหาสำคัญระดับต้น ...

Read More »

ต้องการคำอธิษฐาน

1-IMG_9222

รับการอธิษฐานเผื่อและรับกำลังใจ แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ฟิลิปปี 4.6-7 โปรดเลือกหัวข้อและกรอกรายละเอียด

Read More »