Home / รายการ / If you believe / If You Believe บุญยืน สุขเสน่ห์

If You Believe บุญยืน สุขเสน่ห์

คุณบุญยืน สุขเสน่ห์ ได้สละถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างถาวรที่สหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ด้วยความเชื่อที่ว่าพระเยซูคริสต์รักเขา และก็รักชนเผ่าตองเหลืองด้วย ความเชื่อนี้ทำให้เขาทิ้งความสุขส่วนตัว มาใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องตองเหลือง เขาได้ช่วยเหลือในการดูแลด้านสุขอนามัย การศึกษา อาชีพ และเรียกร้องให้ตองเหลืองมีสัญชาติไทย การเสียสละของเขาทำให้ผู้คนจดจำ และเห็นเป็นการกระทำอย่างชัดเจนที่ว่า “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

About Em

Check Also

IM_HOME_USE

Billy Graham (1918-2018)

Billy Graham (1918-2018) “ทั้งชีวิตของข้าพเจ้ามีเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์” เพื่อเป็นเกียรติ แด่ผู้รับใช้พระเจ้า และผู้ประกาศข่าวประเสริฐ Special Project l ศาสนาจารย์ บิลลี่ เกรแฮม ผู้รับใช้ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>