Home / ความเชื่อ / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.1

พระเจ้าให้อิสรภาพแก่มนุษย์ในการเลือก ถ้ามนุษย์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ก็จะมีความสุขและไม่ตาย แต่มนุษย์เลือกในทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดความบาป และนำไปสู่ความตาย ซึ่งปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เราเป็นคนบาป คือ 1. อยากทำดีแต่ทำไม่ได้ และ 2. ไม่อยากทำบาปแต่ก็ทำทุกวัน

About Em

Check Also

Why_God_send_Jesus_2

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? EP.2

เหตุผลประการที่ 2 ที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้คือ เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่การที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปนั้นก็เพื่อชดใช้พระสิริที่มนุษย์เราทำเสื่อมมาคืนให้พระเจ้า เพื่อมนุษย์จะสามารถกลับคืนดีกับพระผู้สร้างได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>