Home / ความเชื่อ / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.1

พระเจ้าให้อิสรภาพแก่มนุษย์ในการเลือก ถ้ามนุษย์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ก็จะมีความสุขและไม่ตาย แต่มนุษย์เลือกในทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดความบาป และนำไปสู่ความตาย ซึ่งปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เราเป็นคนบาป คือ 1. อยากทำดีแต่ทำไม่ได้ และ 2. ไม่อยากทำบาปแต่ก็ทำทุกวัน

About Em

Check Also

nikorn7_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | สัตว์มีจิตวิญญาณหรือไม่?

ตอน : สัตว์มีจิตวิญญาณหรือไม่? หากวันหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่เรารักตาย พวกมันจะไปอยู่ที่ไหน? จะได้พบกับเราอีกครั้งบนสวรรค์หรือไม่? หาคำตอบด้วยกันในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” หาคำตอบด้วยกันในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>