Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาป ทำไมพระเจ้ายังสร้างมนุษย์ขึ้นมา?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาป ทำไมพระเจ้ายังสร้างมนุษย์ขึ้นมา?

พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำบาป แต่พระเจ้ารักและพร้อมที่จะให้อภัย แต่ความบาปของมนุษย์จะต้องมีโทษ และพระองค์ได้กำหนดหนทางแห่งความรอดให้มนุษยืเรา ด้วยการกำหนดให้พระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อตายไถ่บาปบนไม้กางเขนให้กับเรานั่นเอง

About Em

Check Also

FFB_29112017

ฮักอีสาน2 ฮักซุปเปอร์บุ๊ค

| เริ่มต้นทำความรู้จัก เริ่มต้นที่จะร่วมสนุกอย่างสร้างสรรค์ กับพวกเรา Superbook thai งาน ” ฮักอีสาน2 : HUG ISARN2 ” สู่นิมิต OTOC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>