Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? EP.2

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? EP.2

เหตุผลประการที่ 2 ที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้คือ เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่การที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปนั้นก็เพื่อชดใช้พระสิริที่มนุษย์เราทำเสื่อมมาคืนให้พระเจ้า เพื่อมนุษย์จะสามารถกลับคืนดีกับพระผู้สร้างได้

About Em

Check Also

nikorn15_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 1

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 1) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>