Home / Ads / การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น

คริสตจักร

ชื่อ (คนที่1)

นามสกุล

อายุ ปี

ชื่อ (คนที่2)

นามสกุล

อายุ ปี

วันที่ลงทะเบียน

 ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

 ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

 ไม่เคย คริสตจักรของท่าน ยังไม่เคยร่วมพันธกิจกับ CBN หรือมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

 เคย คริสตจักรของท่านเคยร่วมพันธกิจกับ CBN หรือมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) โปรดระบุโครงการ

สามารถส่งรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ osoth@cbnsiam.com Line ID: osothg โทรศัพท์ 081-8667707(โอสถ)
หรือที่ orathai@cbnsiam.com Line ID: ornjaikwang โทรศัพท์ 098-8989220(อรทัย)

About Em

Check Also

MCM186

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 186

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ร่วมกับแพทย์อาสา พยาบาล เภสัชกร พร้อมทั้งอาสาสมัครประจำท้องถิ่นจำนวน 77 ท่าน ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 186 ขึ้น เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องใน ต.ปิงโค้ง และ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>