Home / Ads / การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น

คริสตจักร

ชื่อ (คนที่1)

นามสกุล

อายุ ปี

ชื่อ (คนที่2)

นามสกุล

อายุ ปี

วันที่ลงทะเบียน

 ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

 ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

 ไม่เคย คริสตจักรของท่าน ยังไม่เคยร่วมพันธกิจกับ CBN หรือมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

 เคย คริสตจักรของท่านเคยร่วมพันธกิจกับ CBN หรือมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) โปรดระบุโครงการ

สามารถส่งรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ osoth@cbnsiam.com Line ID: osothg โทรศัพท์ 081-8667707(โอสถ)
หรือที่ orathai@cbnsiam.com Line ID: ornjaikwang โทรศัพท์ 098-8989220(อรทัย)

About Em

Check Also

U1

ครูรวีหัวใจนักสู้

” เราได้คุยกันเบื้องต้นก่อนมาอบรมแล้วว่า…เราจะมาเข้าอบรมครั้งนี้เพื่อที่จะนำบทเรียน Superbook ไปใช้จริงที่คริสตจักรคะ ” -คุณครู กรกช ณ ลำปาง อีก 1 เสียงที่ให้การตอบรับสำหรับการอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ที่จัดขึ้น ณ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>